null

0

การรับประกันสินค้า






รับประกันตามเงื่อนไขสินค้า หลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยเก็บหลักฐานการซื้อไว้เท่านั้น
สินค้าราคาพิเศษ รับประกัน 
3 เดือน )


ต่อไปนี้จะเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการรับประกันสินค้า


1. สำหรับการใช้งานในที่ไม่ถูกต้อง และความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโคมไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ความผิดพลาดและความเสียหายเนื่องจากไฟไหม้ , น้ำท่วม , แรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติเกิดแผ่นดินไหวฟ้าผ่าและ
ภัยธรรมชาติอื่นๆที่เกิด
3. เกินระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้



หมายเหตุ : การส่งคืนสินค้าทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าขนส่งคืนสินค้ามายัง บริษัท เฟโล ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด